www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայաստանի ընդերքի հարստությունը

1960թ., ԵՓՎՖՍ, 11 րոպե (290 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Կ. Ջանփոլադյան, ռեժ./օպեր. Ն. Սիմոնյան: