www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայաստանը Բրյուսելի ցուցահանդեսում

1958թ., Հայֆիլմ կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 37 րոպե (1010 մ), սեւ.սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Վ. Հայկազյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան, Մ. Հովհաննիսյան, Գ. Եղիազարյան: