www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ձիթհանքովի կոլտնտեսության մարդիկ (հայկ. տարբերակ)

1947թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 23 րոպե (649 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Ժ. Վարդանյան, հնչ. օպեր. Ն. Ջալալյան:

Ֆիլմը պատկերում է կոլտնտեսականների պայքարը բարձր բերքի համար: Սոցաշխատանքի հերոս Մարիամ Մարտիրոսյանը սոցմրցման է հրավիրել շքանըշանակիր Օֆիկ Մադոյանին: