www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հանդիպում հայրենիքի հետ

1969թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (548 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ռ. Վարդանյան, ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Վ. Գրիգորյան:

Ներկայացվում է խորհըրդային իշխանության 50 տարիների ընթացքում հայ ժողովրդի ձեռք բերած նվաճումները զբոսաշրջիկի աչքերով: